10 Януари 2018 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-25/10.01.2018 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България“

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за изменение на договора - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към АОП.

Тръжна документация

Други документи