Електронни преписки

Сподели

8 Февруари 2017 г.
Процедура по публично състезание с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Администрация на главния прокурор......"

Тръжна документация

Други документи

7 Декември 2016 г.
„Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции:

Тръжна документация

Други документи

28 Ноември 2016 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група езици за нуждите на Админист

Други документи

Тръжна документация

Разяснения

16 Август 2016 г.
Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: "Осигуряване на антивирусна защита и защитна стена за нуждите на ПРБ по две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Абонаментна поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер и Об
8 Август 2016 г.
Доставка на компютърно и мрежово оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Тръжна документация

Други документи

Тръжна документация

28 Юли 2016 г.
„Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Пр

Други документи

Разяснения