Електронни преписки

Сподели

5 Ноември 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:„Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България:Обособена позиция № 1 – универсални пощенски услуги; Обособена позиция № 2 – не

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

2 Октомври 2015 г.
Процедура на договаряне без обявление с предмет „Предоставяне на универсални пощенски услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България“

Тръжна документация

Други документи

11 Септември 2015 г.
“Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в Администрация на главния прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Бюро по защита при главния прокурор, УБ
28 Август 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Прокуратурата на Република България по три обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилисти

Тръжна документация

Разяснения

Други документи

19 Август 2015 г.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Осигуряване на логистика при реализиране на събития по проект: „Повишаване на интегритета и мотивацията на прокурорите и наказателно преследване в контекста на новите предизвикателства, свърз

Тръжна документация

Разяснения

Други документи