14 Август 2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите...

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-683/14.08.2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”.

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Обявление за приключване на договор - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи