12 Август 2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-680/12.08.2019г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика

Решение за откриване - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП