21 Февруари 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България“

Сподели

№ ОПИ - 220/21.02.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Тръжна документация

Други документи