14 Декември 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България,.........“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1387/14.12.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на услуги по извънгаранционна поддръжка на служебните автомобили, обслужващи Прокуратурата на Република България, за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, Администрация на главния прокурор и Бюро по защита при главния прокурор“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП