20 Февруари 2018 г.

Процедура чрез публично състезание с предмет: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол“ по обособени позиции, както следва: Обособена

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-288/20.02.2018 г.

„Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Проектиране и строителство по преустройство на сгради за нуждите на Бюро по защита, находящи се на ул. „Подполковник Калитин“ № 21“;Обособена позиция № 2: „Избор на Консултант за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционния проект, упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол за строеж: Национална следствена служба – Изготвяне на конструктивно становище с проект за отстраняване на възникнали дефекти и извършване на СМР на подземен паркинг, находящ се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42"

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за изпълнен договор №78/20.07.2018 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП