8 Май 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване...“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-568/08.05.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1 - „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 - „Доставка за резервен оперативен център на компютърно оборудване и лицензи за софтуер”; Обособена позиция № 3 - „Доставка на TEMPEST компютърни конфигурации и TEMPEST принтери“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Други документи

Тръжна документация

Разяснения