27 Април 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България”

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-559/27.04.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на нови автомобили за нуждите на Прокуратура на Република България”

Решение за откриване - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към АОП