7 Август 2017 г.

Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-892/07.08.2017г.

Процедура публично състезание с предмет: „Доставка на мебели за ПД „Изгрев“ – гр. Бяла, обл. Варна“.

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк

Обявление за възложена поръчка с № в РОП - 817711 - връзка към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП

Други документи

Разяснения