26 Май 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени.."

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-635/26.05.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доразвитие на ЕИСПП“

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата, във връзка с инициативата Open Data“

Обособена позиция № 3: „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за приключване на договор № 80 от 03.10.2017 г. - линк към РОП - 872865

Обявление за приключване на договор № 79 от 03.10.2017 - линк към РОП - 872864

Обявление за приключване на договор № 78 от 03.10.2017 - линк към РОП - 872861

Други документи

Тръжна документация

Разяснения