5 Септември 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп..

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1049/05.09.2017г.

„Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп и компютърна конфигурация, необходим за Оперативен дежурен център за нуждите за разследване на ПРБ по проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за ОП

Други документи

Тръжна документация