7 Август 2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на микробуси с повишена проходимост, за нуждите на Прокуратура на Република България"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-895/07.08.2017г.

Доставка на микробуси с повишена проходимост, за нуждите на Прокуратура на Република България

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) - линк към РОП

Обявление за поръчката - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП