16 Май 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-595/16.05.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ (ТЕКУЩ РЕМОНТ) В НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА“

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за поръчка - линк към РОП

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – линк към РОП

Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) – линк към ОВ на ЕС