7 Юни 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор .... “

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-690/07.06.2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор при следните две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на съвместими консумативи и Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи.“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - линк към РОП