15 Май 2018 г.

Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“........."

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-590/15.05.2018 г.

Oткрита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Доставка на столове и мека мебел“; Обособена позиция № 2 – „Доставка на офис мебели“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка по ОП2 - 867752 - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка по ОП 2 - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка по ОП 1 - линк към ОВЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП - 871582

Обявление за приключване на договор № 90/03.09.2018г. - линк към АОП

Други документи

Тръжна документация

Разяснения