25 Юни 2018 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба"

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-782/25.06.2018г.

Доставка на телефонна централа за нуждите на Национална следствена служба

Обявление за поръчка - линк към ОВЕС

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка -линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВЕС

Обявление за приключване на договор - линк

Тръжна документация

Други документи