16 Май 2018 г.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа за обект, предоставен на Прокуратура на Република България - .......

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-596/16.05.2018 г.

Обществена поръчка чрез пряко договаряне, с предмет: „Осигуряване на достъп и пренос на електрическа енергия през електропреносната и електроразпределителната мрежа за обект,  предоставен на Прокуратура на Република България - Почивен дом „Изгрев“, гр. Бяла, област Варна“

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП