10 Юни 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет:„Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени позиции:...“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 557/10.06.2019г.

Събиране на оферти с обява с предмет:

„Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Разработване на допълнителни функционалности и поддръжка на съществуващи функционалности в Унифицирана информационна система 3 (УИС3)“;

Обособена позиция 2 „Извънгаранционна поддръжка на ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“

Информация за публикувана обява - линк към АОП

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - линк към АОП