1 Август 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-649/01.08.2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на оригинални консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор“

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към ОВ на ЕС

Тръжна документация

Разяснения

Други документи