4 Юли 2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на телевизори, електрически уреди и озвучителна техника за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни ..“.

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-607/04.07.2019 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на телевизори, електрически уреди и озвучителна техника за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на озвучителна техника“.

Решение за откриване на процедура - линк към РОП

Обявление за поръчка - линк към РОП

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - линк към РОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към РОП

Обявление за приключване на договор № 113/11.11.2019 - линк към АОП

Обявление за приключване на договор № 111/08.11.2019 - линк към АОП

Тръжна документация

Други документи