2 Юли 2019 г.

Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Достъп и пренос на електрическа енергия през/до електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение по три обособени позици

Сподели

Електронна преписка № ОПИ - 599/02.07.2019г.

„Достъп и пренос на електрическа енергия през/до електроразпределителната мрежа за обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, предоставени на Прокуратура на Република България, за нуждите на Администрация на главен прокурор; Национална следствена служба; Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна“; Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Достъп и пренос на електрическа енергия през/до електроразпределителната мрежа за обекти: Административна сграда, гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 1 и Национална следствена служба“; Обособена позиция № 2: „Достъп и пренос на електрическа енергия през/до електроразпределителната мрежа за обект Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“; Обособена позиция № 3: „Достъп и пренос на електрическа енергия през/до електроразпределителната мрежа за обект Почивен дом „Изгрев”, гр. Бяла, област Варна“.

 

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП