Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

Тръжна документацияДруги документи