Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите...

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, офис принадлежности и копирна хартия по спецификация за нуждите на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Администрация на главния прокурор, Национална следствена служба, почивните и учебни бази на Прокуратура на Република България и Бюро по защита при главния прокурор по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Доставка на канцеларски материали и офис принадлежности”; Обособена позиция № 2: “Доставка на копирна хартия”.

Тръжна документацияДруги документи