2 Януари 2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-1/02.01.2020 г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

Решение за откриване на процедура - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка – линк към АОП