Събиране на оферти с обява с предмет:„Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени позиции:...“

Събиране на оферти с обява с предмет:

„Извънгаранционна поддръжка на Унифицираната информационна система на ПРБ и Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1 „Разработване на допълнителни функционалности и поддръжка на съществуващи функционалности в Унифицирана информационна система 3 (УИС3)“;

Обособена позиция 2 „Извънгаранционна поддръжка на ядрото на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)“

Тръжна документацияДруги документи