Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на електрически уреди и професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: ...

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на електрически уреди и професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка и монтаж на електродомакински уреди; Обособена позиция № 2: Доставка на професионално кухненско оборудване.“

Тръжна документацияДруги документи