Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на нова пътническа асансьорна уредба за подмяна на съществуваща в блок 1 Б на Национална следствена служба“

Тръжна документацияДруги документи