Публично състезание „Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“

Електронна преписка № ОПИ-1241/26.10.2018 г.

Публично състезание, с предмет:„Проектиране на преустройство на сгради за нуждите на Прокуратурата на Република България, находящи се на ул. "Монтевидео" № 21 и ул. "Народно хоро" № 89б“, гр. София“

 

Обявление за поръчка - линк към РОП

Решение за откриване на процедурата - линк към РОП

Информация при производство по обжалване - линк РОП

Обявлвление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Тръжна документация

Разяснения

Други документи