Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени.."

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация на ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data както и при предоставяне на КАО“ с три самостоятелно обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Доразвитие на ЕИСПП“

Обособена позиция № 2: „Предоставяне на публичен достъп до агрегирана информация от ядрото на системата, във връзка с инициативата Open Data“

Обособена позиция № 3: „Предоставяне на КАО, чрез използване на вътрешно административни услуги“

Други документиТръжна документацияРазясненияДруги документи