Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност“

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги, 2. Стационарни телефонни услуги, 3. Интернет и IP свързаност“

Други документиТръжна документацияДруги документи