Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Предоставяне на услуги по издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис“.