11 Октомври 2019 г.

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на санитарно-хигиенни и почистващи материали, полиращи продукти и др. за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор и учебните и почивни бази на ПРБ“

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-764/11.10.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - линк към АОП