Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България“

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Прокуратура на Република България“

Тръжна документацияДруги документи