Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на телевизори, електрически уреди и озвучителна техника за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни ..“.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на телевизори, електрически уреди и озвучителна техника за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, Бюро по защита при главния прокурор, учебни и почивни бази на ПРБ, по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на телевизори; Обособена позиция № 2: Доставка на електродомакински уреди; Обособена позиция № 3: Доставка на озвучителна техника“.

Тръжна документацияДруги документи