Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“