Заместник на главния прокурор при Върховната прокуратура

Образование:  

1992 г.

Магистърска степен по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Професионален опит:

28 януари 1992 г. – 28 юли 1992 г.

Стажант съдия в Софийски градски съд

22 март 1993 г.

Встъпва като младши съдия в Окръжен съд – София, след което с решение на ВСС е назначена за „съдия“ в Районен съд – Сливница, като встъпва в длъжност на 16.09.1993 г.

29 октомври 1997 г. – 03 юли 2001 г.

Председател на Районен съд – Сливница.

04 юли 2001 г. – 04 януари 2009 г.

Съдия в Окръжен съд – София

05 януари 2009 г.

Встъпва в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – София – Наказателно отделение, след класиране по конкурсна процедура.

19 април 2017 г. – 14 август 2020 г.

Заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд – София.

18.05.2020 г.

Командирована във Върховния касационен съд – Наказателна колегия със заповед на председателя на съда.

14.08.2020 г. - 26.07.2023 г.

Съдия във ВКС – Наказателна колегия

26.07.2023 г.

Избрана за заместник главен прокурор при ВАП от Прокурорската колегия на ВСС

01.09.2023 г.

Встъпва в длъжност като заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура