9 Октомври 2019 г.

Открита процеедура с предмет: Доставка на офис и мебелно обзавеждане по 4 (четири) обособени позиции ...

Сподели

Електронна преписка № ОПИ-760/09.10.2019

Решение за откриване на процедурата - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към АОП

Обявление за поръчка - линк към ОВ на ЕС

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Обявление за възложена поръчка - линк към АОП

Други документи

Тръжна документация

Разяснения