Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп..

„Доставка на специализирано оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България: Доставка на уред за визуален и спектрален анализ на документи окомплектован със стереомикроскоп и компютърна конфигурация, необходим за Оперативен дежурен център за нуждите за разследване на ПРБ по проект „Повишаване интегритета и мотивацията на прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната престъпност“

Други документиТръжна документацияДруги документи