Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърно оборудване за нуждите на Прокуратура на Република България, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на компютърно оборудване и принадлежности”; Обособена позиция № 2 „Доставка на сървъри и сървърни части”; Обособена позиция № 3 „Доставка на дисков масив“; Обособена позиция № 4 „Доставка на ТЕМПЕСТ компютърни конфигурации и принтери“.

Тръжна документацияРазясненияДруги документи