Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор .... “

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор при следните две самостоятелно обособени позиции: Обособена позиция № 1: Доставка на съвместими консумативи и Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални консумативи.“

Други документиТръжна документацияДруги документи