Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на ПРБ по обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги; 2.Стационарни телефонни услуги; 3. Интернет и IP свързаност"

„Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република България по три самостоятелно обособени позиции: 1. Мобилни телефонни услуги; 2. Стационарни телефонни услуги; 3. Интернет и IP свързаност“

Тръжна документацияДруги документи