Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:„Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“