Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „Текущ ремонт на електрическа инсталация и електрически табла в кухненски блок на ПД „Изгрев“ – гр. Бяла“