Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за имоти на територията на гр. София, предоставени на Прокуратура на Република България“.