Събиране на оферти с обява с предмет: "Отпечатване на дневници, книги, регистри, пликове с лого, папки и други материали за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор"

Събиране на оферти с обява с предмет: "Отпечатване на дневници, книги, регистри, пликове с лого, папки и други материали за нуждите на ВКП, ВАП, АГП, НСлС, почивните и учебни бази на ПРБ и Бюро по защита при главния прокурор"

Тръжна документацияДруги документи