Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ“

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на учебните и почивни бази на ПРБ“

Тръжна документацияРазясненияТръжна документацияДруги документи