Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет: Доставка и монтаж на електро-дизелов генератор, АВР-оборудване и автоматика

Тръжна документацияРазясненияДруги документи