Процедура на договаряне без предварително обявление за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление по спецификация за нуждите на Прокуратура на Република България“